• Košík je prázdný.
Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup e-booku, licence na software pro online a bankovní platbu, dodání vlastního software, případně i služby jeho nastavení a instalace, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.cleverstart.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Licence pro software je určena pro vývoj finálního řešení nikoliv pro distribuci softwaru nebo od něj odvozeného produktu třetím stranám za účelem dalšího vývoje.

Základní údaje – prodávající

Lucie Haberlová, Jana Výravy 71, 517 71 České Meziříčí

IČ: 87374081

Prodávající není plátcem DPH

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

 

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.cleverstart.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím uvedené webové stránky.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.cleverstart.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Po provedení objednávky, bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze do 14 dnů od nákupu, avšak pouze do okamžiku, než kupující zahájí stahování předmětu koupě.

Kupní cena, daňový doklad

 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.cleverstart.cz jsou uvedeny všechny ceny služeb. Prodávající není plátcem DPH.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu doklad, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Platbu je možné provést online platební kartou nebo bankovním převodem.

Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

 

Dodací podmínky

a) Pluginy

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem odkaz pro stažení předmětu koupě. Odkaz na stažení veškerých bonusů, na které má kupující nárok (dle specifikace na webové adrese www.cleverstart.cz), budou kupujícímu zaslány společně s odkazem na stažení předmětu koupě.

b) Platforma (STARTER, AFFILIATE, E-LEARNING, ALL IN ONE, KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU)

1. Předmět objednávky
Zákazník si objednává instalaci systému WordPress se šablonou Divi s doživotní aktualizací, případně zvoleného prodejního systému (Easy Digital Downloads nebo WooCommerce) a doplňků obsažených ve zvolené variantě (affiliate systém, e-learning systém) na hostingové řešení poskytovatele
Součástí objednávky je instalace a zprovoznění mailingového systému Mautic, propojení systému Mautic se službou SparkPost, ElasticMail nebo jiného prostředníka, kterou systém používá na rozesílku hromadné korespondence
Zároveň si zákazník objednává vystavení webové prezentace tak, aby byla dostupná odkudkoliv z internetu. Doménové jméno není součástí objednávky, zákazník si jej zajišťuje sám nebo po dohodě s poskytovatelem.
Nedílnou součástí objednávky je hosting celé prezentace na serveru poskytovatele, s limitem 5GB pro 1 webovou prezentaci. Poplatek za hosting v aktuální výši je placen 1x ročně.
Uživateli je taktéž poskytnut přístup k mailové schránce na jím provozované www adrese

2. Aktualizace, podpora a servis
Součástí dodávky je pod heslem zabezpečený přístup do administrace systému prostřednictvím webového rozhraní
Starost o aktualizace je společným úsilím poskytovatele a uživatele systému. Poskytovatel provádí aktualizace na vyžádání, a to bezplatně.
O periodicitě a rozsahu aktualizací rozhoduje poskytovatel.
Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace nebo údržby. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace nebo údržby.
Komunitní podpora funguje na facebookové stránce WP Šablona Divi. Poskytovatel tamtéř informuje o plánovaných zásazích. Poskytovatel poskytuje podporu na webu www.cleverstart.cz a e-mailu podpora@cleverstart.cz. Základní podpora je poskytována bezplatně, podpora a služby nad rámec předmětu objednávky jsou účtovány smluvními cenami.

3. Povinnosti uživatele
Uživatel odpovídá za obsah a data zveřejněná a umístěná na virtuálním serveru a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a v souladu s dobrými mravy.
Uživatel není oprávněn používat produktu a služby k šíření SPAMu, který by mohl příjemce obtěžovat nebo mravně a psychicky poškodit.
V rámci udržení pozitivní reputace našich mailových serverů není uživatel oprávněn využívat e-mailové schránky (poskytované prostřednictvím služby mail.clevermarketing.cz) k hromadnému rozesílání pošty. Uživatel se zavazuje k takovému účelu využívat výhradně poskytnutý program Mautic nebo jinou službu podobného charakteru.
Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě

4. Povinosti a práva poskytovatele
Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, a to v čase nezbytně nutném, zejména z důvodu údržby a úprav zařízení, které přímo ovlivňují běh služeb objednaných uživatelem. Poskytovatel v případě, že je to možné, informuje o výpadku uživatele dopředu, pomocí facebookové skupiny WP šablona Divi
Poskytovatel nezodpovídá za problémy způsobené aktualizacemi systému WordPress, Divi, Mautic nebo instalovaných pluginů, stejně tak za problémy způsobené instalací pluginů, jež nejsou součástí objednávky.
Poskytovatel uchovává 2 zálohy webu a databáze, a to vždy z předcházející půlnoci a 5 dní zpětně. Obnovení webu ze zálohy max. 3x do roka je poskytováno bezplatně.

Odstoupení od smlouvy

 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od nákupu, a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email Lucie@cleverstart.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /daňového dokladu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí stažení předmětu koupě.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně předmětu prodeje. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Odpovědnost

 Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

K zakoupenému modulu poskytujeme záruku a aktualizace zdarma po dobu 12 měsíců od zakoupení. Zodpovědnost za případné škody způsobené vadou dodaného softwaru se nevztahuje na ušlý zisk a je omezena do výše uhrazené částky za licenci v prvních 12 měsících od zakoupení.

Součástí dodávky platebního modulu není zveřejnění reklamního banneru platební brány nebo informačního textu na stranách eshopu. Pokud toto provozovatel brány po eshopu požaduje, zajistí realizaci těchto změn kupující.

Produkty, které obsahují kromě licence i službu nasazení ze strany dodavatele, jsou po provedení nasazení předány objednateli k otestování, které je zakončeno potvrzením funkčnosti a převzetím software. Pokud objednatel nepotvrdí převzetí do 2 týdnů po předání a ani v této době neoznámí žádné výhrady k funkčnosti, je automaticky produkt považovaný za objednatelem převzatý. V případě odmítnutí převzetí z důvodu výhrad k funkčnosti nesmí být modul použit pro platby reálnými zákazníky objednatele do odstranění závad.

Ochrana osobních údajů

 Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje zadané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů je uvedeno na webové adrese www.cleverstart.cz

Závěrečná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2015.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.cleverstart.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.cleverstart.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.